John Wesley a jeho "svatý klub"

Autor: administrator <dakarin(at)centrum.net>, Téma: Notes, Vydáno dne: 26. 07. 2014

Jonh Wesley žil v letech 1703 až 1791, narozen v Anglii, kde také působil jako jeden z vůdců metodistického probuzení v 18. století. Pocházel z rodu, kde jeho předci měli "puritánské sklony". Jeho otec Samuel, povoláním farář, byl muž zásadový, v jednání prudký, ovšem vždy odvážný. Samuelova otce i děda vyhnali z jejich far pro puritánské sklony, jemu samotnému pobíjeli pro jeho slova dobytek, zapálili úrodu a dům a zatoužili "vytlouci mu z těla duši". Jeho reakce, zaznamenaná v listu z roku 1705 arcibiskupovi z Yorku, je vcelku vypovídající: "... byl bych zbabělec, kdybych opustil své místo jenom proto, že nepřítel na mě tvrdě dotírá. Dosud mě jenom zranili, věřím, že mě nemohou zabít ..."

Samuelovi a Susanne se John Wesley narodil jako patnácté dítě. V šesti letech vyskočil z okna hořící fary, zapálené "bratry v Kristu" z farnosti, a od té doby ho matka nazývala "oharkem vyrvaným z plamenů". V době studií na Oxfordu začal pociťovat touhu "nebýt polovičatým křesťanem", zavedl si pravidelné ranní modlitby a také zpytoval (zkoumal) své motivy a činy, o čemž si vedl záznamy. Měl tendenci podrobovat se tuhé kázni.

Na studiích v Oxfordu se k němu v jeho snaze přidali další dva přátelé. Viditelné bylo také jejich pravidelné navštěvování svaté večeře Páně. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat, vysloužili si označení "svatý klub", vtipem velmi obdaření jedinci je započali nazývati též "sakramentáři". V koleji Christ Church (Kristova církev) byl svolán učitelský sbor spolu se zástupci studentů za účelem debatování o tomto "novém blouznivství". Rozšířila se též fáma, že úřady "ten zbožný spolek brzy zlikvidují". Kdokoliv další se chtěl ke spolku přidat, byl podroben mimořádné "masáži", takže skrze takové síto už prošli jen dostatečně odhodlaní. Důvod, proč vznikl tento článek ovšem je vyjádření Johnova otce Samuele, když se o celé záležitosti dozvěděl: "Je-li tomu tak, pak já jsem zřejmě dědečkem (svatého klubu). Jistě nemusím říkat, že bych raději měl každého ze svých synů tak důstojného a znamenitého, než bych měl titul 'Vaše svatost'. Nedovedu si tě představit, že se dáš odradit 'praskáním trní pod kotlem'. Zachovej si klidnou mysl, jakkoli s tebou bude zacházet svět, který není ani spravedlivý, ani dobrý! Nevztyčuj více plachet, než je třeba, ale pluj stále dál!" Zde je nádherně vidět, z jakých kořenů vzešla Wesleyova služba. Je to samozřejmě "polovina" díla. Později se John Wesley dvakrát (-; náhodou ;-) setkává s bratry z Ochranova, skrze které Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův zažehl oheň na připravené obětní hranici Wesleyova života. Takže zde zřetelně vidíme velice reálné a uchopitelné lidské hledání a Pánův dotyk a následně jasné potvrzení - nepodléháme ovšem zjednodušenému černobílému pohledu, že to přesně takto musí býti vždy.

Bůh si svého člověka může najít v jakémkoli prostředí a vytrhnout proti všemu a všem, ale vzorec, kdy potomci navazují na své rodiče a prarodiče nám jen s trochou pozornosti vystupuje napříč Božím liden v každý čas. John započal formování svého života s uvědomováním si nedokonalosti zdrojů a praxe církve své doby a při setkání s "pomazanými" bratry z Ochranova projevil pokoru, milost a schopnost přiznat si skutečný stav věcí. A tak na jednom konci rodu Wesleyů, po desetiletích bojů, odvahy a víry, dal Pán oheň. To nám připomíná podrobný popis rodu Davida z otce na syna, kde na konci nacházíme jméno Ježíš. Zároveň mě to vede k jisté shovívavosti s různými "svatými spolky a společky", kde sice možno nacházet mnoho snahy i moudrosti z těla, mnohé po jistém odměřeném čase zaniknou, ale na některé může živý Bůh položit svoji ruku, vždyť Jeho cesty nás převyšují a Jeho milost nás opětovně překvapuje.

Pozn.: Velká část informací čerpána ze studie Gartha Leana, člena anglikánského církevního společenství. Studie byla publikována v roce 1964 v rámci diskuse o tehdy uvažovaném možném spojení anglikánů a metodistů.