Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 35 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-35 |
Notes

Teorie "Království nyní"

V první polovině 90tých let minulého století jsem byl v rámci duchovního proudu přicházejícího ze "Západu" konfrontován s různým novým (nebo jen znovu objeveným) učením. Některá učení byla známá i pod "pracovním" pojmenováním - třeba právě "Království nyní", "Stánek Davidův" či "Pozitivní vyznávání". Pokud jemně pomineme ztráty při přenosu z místa původu a také jisté náchylnosti rychle uchopovat nová učení jistými lidmi (mám na mysli některé hledající, ale méně stálé), stále vždy ještě zbývá nepředpojaté posouzení ve světle Písma.

| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 08. 2012 | 1632 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Hluboká stoletá orba - moudrost našich předků

Dle pamětníků prováděli naši předkové jednou za sto let velmi hlubokou orbu polí. Tento způsob byl součástí péče, kterou postupně zvětšovali vrstvu ornice - řekněme cca 10cm za sto let. Tak mohlo být v první polovině 19 stol. shledáno v úrodných nížinách i přes 1 metr vrstvy úrodné půdy. Masívní nástup používání agrochemie původní systém nahradil. Pro náš záměr neuvažujme oblasti, kde pod několika desítkami cm začíná zvětralá skála nebo naopak různá místa pravidelně zanášená naplaveninou. Každopádně nám naši předkové zanechali svého času užitečné dědictví k životu...

| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 06. 2012 | 1643 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Zlato, perly a drahé kamení

Bible často využívá k popisu skutečnosti symboly. Pomocí nich lze jednoduše vystihnout a pochopit podstatu předávaného sdělení. Symboly umožňují znázornit i věci duchovní, které jsou jinak jen těžko uchopitelné.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 10. 2011 | 1657 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Eliáš - věrný svědek

Příběhy proroka Eliáše jsou známé a oblíbené. Najdeme tam projevy nadpřirozené Boží moci jednající k nápravě v Božím lidu. V této době upadal Izrael hluboko do modlářství, nečistí bohové již prostoupili celý národ, dostali se mezi elity království. Věrné Hospodinovi vraždili, Eliáš se jednu chvíli dokonce domníval, že zůstal ve službě pravému Bohu zcela sám.

| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 09. 2011 | 1640 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Odstranění závoje, prohloubení změny vnímání hodnot

Po obrácení se a přijetí Boha věřící člověk dostává přesně dle zaslíbení Bible závdavek Ducha Božího - vnímá a vidí věci, které předtím neviděl a mnohé věci najednou nahlíží jinak (v jiném duchu ;-) "Přestože se střetáváme s vnějším prostředím, které působí naší duši trápení, cítíme pokaždé radost a útěchu hluboko v nitru, tam, kde je Duch Svatý a život Boha. Je tomu tak proto, že Duch Svatý v našem duchu nám dává útěchu a zaopatření." Je-li duch člověka obživen (obnoven), je na řadě duše člověka.

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 08. 2011 | 1692 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Závěrečný pohled do listu Římanům

V předchozích dotecích listu Římanům jsme si uvědomili, že dobrá vůle a pevný morální základ sice ukazují dobrým směrem, nicméně zcela principielně selhávají ve snaze přiblížit se k Bohu a zakoušet plný Boží pokoj. Právě naše selhávání pomáhá proorávat naše srdce, zeslabovat pýchu a ... v jemném tušení přijímat první pohlazení milosti.

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 07. 2011 | 2067 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Poklad však máme v hliněných nádobách...

2K 4,7-10 "Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven."

| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 03. 2011 | 1820 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Pokračování lehkého dotyku listu Římanům

List Římanům je posledním dopisem napsaným Pavlem před jeho uvězněním. Vznikl cca 8 let po sepsání listu Galatským, kterému se svým poselstvím nejvíce podobá - oba se zabývají tématem spravedlnosti z víry. To, co je v Galatským nádherně načrtnuto, je v Římanům rozvinuto do ucelené systematické nauky - proto byl list Římanům v návalu radosti z objevování nových rozměrů evangelia nazýván v době reformace hlavní knihou Nového Zákona nebo také nejčištším evangeliem.

| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 03. 2011 | 1649 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Jemný pohled do poselství listu Římanům

Nejprve bych si dovolil na úvod uvést několik veršů z listu Římanů, ke kterým se následně budu vracet. První verš hovoří o nutnosti silného zásahu srdce, to je na začátek vynikající. Ř 2,29 - "ale Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou, jehož chvála není od lidí, ale od Boha." Nezalekněte se prosím slova Žid, je zde použito k dokreslení problémů s plněním ustanovení Zákona. V životě potom ovšem velmi často nastává situace: Ř 7,15-23 - "Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám. Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo. Podle vnitřního člověka totiž radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. "

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 07. 2010 | 1705 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Rychlý ústup egyptských věštců a záležitosti podobné

Zhruba 1500 let před počátkem našeho letopočtu se Bůh rozhodl vyvést svůj lid z egyptské země do země zaslíbené. K tomuto kroku bylo ovšem zároveň zapotřebí i osvobození Izraelců z otrockého stavu, ve kterém se právě nacházeli. Ve jménu a zmocnění Hospodina (Boha) jednali s faraónem Mojžíš s Áronem. Zde začíná velmi známý příběh o deseti egyptských ranách. Pro zjednodušení se dá říci, že každý národ měl své bohy a ... pokud byli tito bohové silní, učinil si s okolních národů otroky, či alespoň vazaly (poplatníky, služebníky). Platilo to ovšem i naopak, byl-li národ silný, musel mít dozajista silné bohy - a egyptský národ byl v té době hodně silný.

| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 05. 2010 | 1749 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Našel jsem poklad a není určen pouze pro mě...

Nenechal jsem se odradit poněkud neobvyklým názvem knihy "Boží ekonomie" od Witnesse Lee a objevil jsem doposud nejlepší vysvětlení trojjedinečnosti Boha ... a vzhledem k tomu, že mnoho bratří a sester sice má povědomí o vyznávání trojjediného Boha, ale je-li potřeba téma rozvést nebo postoj ubránit, jsou podobně bezbranní jako já. Jsem si vědom, že se nejedná o momentálně klíčové téma doby, ale i tak je považuji za přínosné, podpůrné, budující a inspirující...
Pojem "Boží ekonomie" pochází z řeckého originálu a dá se volně nahradit výrazem "Boží správa". Bible obsahuje mnoho různého učení, ovšem z milosti Boží lze spatřit jádro poselství zanechané lidem.

| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 05. 2010 | 1702 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Jak si Asáel pro smrt doběhl

2.Samuelova 2.kap. nám vypráví o bolestivém bratrovražedném boji mezi Severním a Jižním (Judském) královstvím božího lidu zhruba 1000 let před naším letopočtem. Při přímém střetu se linie Severního království rozpadly a nastal zoufalý úprk jeho mužů. V rámci pronásledování si mladík rychlých nohou Asáel vyhlédl slušnou trofej - velitele poraženého vojska Abnéra. Nebyl to nejlepší nápad, neboť rychlost mu sice dovolovala dostihnout svého protivníka, ale rovnoceným soupeřem mu zkušeností ani silou nebyl.

| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 04. 2010 | 1652 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Tajemství úspěšného skupinkového sboru

Na počátku osmdesátých let přijal službu pastora v jednom protestantském sboru v Curychu (Švýcarsko) bratr Werner Kniesel. Stav sboru by se dal pro utvoření jisté představy charakterizovat v několika větách - vážené vedení sboru ctěných a věrných lidí a relativně početná (cca 200 duší) laická většina jednou týdně navštěvující nedělní bohoslužbu, slábnoucí sbor bez moci, bez vize (vize nemusí být nutně neslušné slovo), se silně nejistou budoucností...

| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 03. 2010 | 1640 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Poučení z uschlého fíkovníku

Marek 11,13-14 "A když zdálky uviděl fíkovník, jak má listí, šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. A když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Ježíš mu tedy řekl: 'Ať z tebe navěky už nikdo nejí ovoce!' A jeho učedníci to slyšeli." Marek 11,20-24 "Když potom šli za svítání kolem toho fíkovníku, uviděli, že uschl od kořenů. Petr se tedy rozpomněl a řekl mu: 'Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!' Ježíš jim odpověděl: 'Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: Zvedni se a vrhni se do moře, a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoli řekl. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít.' "

| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 02. 2010 | 1600 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Notes

Já myslel to a ty zas tohle...

a všichni dohromady nemyslíme nic - aneb jak se s jistotou minout cíle. Je zvláštní i milé, kolik drobných skupin vyznávajících křesťanů je možné nalézt v našich zeměpisných šířkách, je již méně milé zjišťovat, kolik z nich jsou ostatky rozbitých větších celků nebo vymírajících uskupení. Byť já jsem se mohl jemně seznámit s účastníky vlny oživení křesťanství v naší zemi v 90tých letech, velmi se mě dotkla slova týkající se víry, učení a praxe našich předchůdců.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 08. 2009 | 1813 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-35 |

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server