Notes

Curry Ray Blake - služebník z Texasu, podruhé

Služba Curryho Blakea není v našich krajích a současně u většiny našich denominací tak zcela běžná. Bratr jezdí po světě, modlí se za nemocné a také pořádá semináře v přesvědčení, že taková služba je přirozeně určena pro každého věřícího. Svým působením nezapadá do běžné praxe současných církví - někdy může vznikat i napětí v Božím lidu. Tak potom v těchto souvislostech se nelze příliš podivovat, že si mnozí kladou otázku, jak se k této službě postavit.

Podobnou otázkou se zabýval i Jan Křtitel, když si nedovedl s jistotou zařadit službu a poslání Ježíše Krista. Odpověď našeho Pána je zaznamenána v Mt. 11,4-6: "Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží." a ve verších 18-19 stojí "Přišel Jan, nejedl a nepil - a říkají: 'Je posedlý.' Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!' Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky." Vidíme, že i obdařený prorok potřeboval zvážit aktuání situaci, to je zcela vpořádku. Dokonce je zcela ve shodě i použitý způsob - vždyť co je lepší cestou, než hledat v Písmu a na modlitbě, tedy zeptat se Pána?

Kdo se seznámil se službou a zvyky bratra Curryho, dá mi zřejmě za pravdu, že jeho způsoby připomínají život vojáka, přesněji vojáka speciálních jednotek. Vojákem také v minulosti skutečně byl. Povolání do služby prožíval od mládí velice silně a učinil vícero zásadních rozhodnutí, která nasměrovala jeho život. Velice zajímavé je, jak byl Curry přiveden k lidem pamatujícím ještě službu J. G. Lakea, kde byl dle proroctví očekáván. Posbíral veškeré materiály, poslechl všechna svědectví a na práci svého předchůdce navázal a rozvinul ji. Byl ochoten sloužit lidem ve dne i v noci, a to doslova - toto skutečně nebývá příliš časté. Prokázal nezvyklou vytrvalost a Pán se k němu přiznal zvláštním způsobem a jeho službu potvrzuje zázraky a znameními po celém světě.

Služba bratra Curryho není vždy podle zaběhnutých představ o službě v církvi a církve, ale my všichni víme, že ani letniční hnutí z počátku minulého století, ke kterému se oba zmínění služebníci vztahují, nebylo svého času očekáváno a přijímáno. A dříve podobně snad všechny obrozenecká hnutí, která znovu a znovu zapalovala Boží lid a doplňovala to, co se poztrácelo a v Božím lidu chybělo, anebo se pokoušela o nápravu chyb ve směrování a službě.

Dovolím si ještě připomenout příběh z doby královské za působení proroka Eliáše. Nejedná se o přirovnání jedna k jedné, nicméně podstata příběhu se mi jeví poučná a zajímavá. Boží lid je dušen a převychováván, z proroků již jen Eliáš a o svých věrných ví jen samotný Bůh. Tehdy dostává Eliáš příkaz pomazat Jehúa za krále. Jehú je natolik svůj, že ho lze již na dálku rozpoznat podle stylu jízdy na koni. Ovšem na svůj úkol je připraven a velice vhodný - odvede ho velmi rázně a efektivně. Ukončí čas Jezábely uprostřed Izraele. Vybrán pro svůj úkol Bohem, vybrán velice dobře. Chvála buď Pánu v každý čas.

Kéž tedy dovedeme rozlišovat s velikou vnímavostí a pochopit i předivnou různost působení Božího uprostřed Jeho lidu. Dokonce i lidé světa chápou, že je potřebné zvažovat poctivě případ od případu, chtějí-li posoudit spravedlivě. O co více církev by měla být schopna rozlišit službu jednotlivých služebníků a neunáhlit se rychlým a povrchním soudem.

| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2018 | 774 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server