Studie a citace

Malý pohled do Evangelia podle Lukáše

Spolupracovník apoštola Pavla, jeden z prvních evangelistů v Evropě, vzdělaný muž, sepsal evangelium s jasnou motivací: "...sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován."

Považuji poznat hodnověrnost těch věcí za důležité nejen pro Theofila, ale naprosto stejně i pro nás, pro generaci těchto dnů. U Bible mě stále znovu oslovuje ten fenomén, že mluví stále stejně aktuálně, byť sepsána před notným časem. Zatímco Matouš se snažil oslovit na prvním místě Židy, u Marka rozpoznáváme zaměření na Římany, Lukáš hovoří ke třetímu velkému národu té doby, k Řekům. Lukášovo evangelium vzniklo až po Markově a Matoušově. Od Lukáše víme, že se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, týkajících se služby našeho Pána Ježíše Krista. V Bibli najdeme právě 4 evangelia - tento fakt považujeme za Boží vedení a prozřetelnost.

Vybral jsem 3 citace z 12té kapitoly. Hovoří tak jasně jistým směrem, že k nim nebudu přidávat vůbec žádný komentář. Jen porovnejte v jakém Duchu Slovo hovoří s tím, s jakých duchem se ve velmi intenzívní míře setkáte kdekoli kolem sebe v tomto čase. Pokoj Vám.

Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

"Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete."

Také zástupům řekl: "Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: 'Přijde déšť' - a bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: 'Bude vedro' - a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby ses s ním ještě cestou vyrovnal; jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení. Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře."

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 02. 2018 | 267 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server