Notes

Rozhodnutí Božího lidu

Dnes bych chtěl hovořit o dvou okamžicích na cestě Božího lidu. Zhruba před třemi a půl tisíci lety byl Izrael v Egyptě. Otročil a trpěl pod velkým útlakem. Došlo to tak daleko, že Egypt chtěl Izraele zahubit. A dolehl nářek Izraele k Živému Bohu. Bůh zachoval, pozvedl a připravil svého služebníka Mojžíše. Mojžíš před faraonem opakovaně žádal o svobodu svého lidu a Bůh bil deseti ranami Egypt za jeho pýchu a tvrdost.

I ustoupil faraon pod tíhou ran a svolil k odchodu Izraele z otrockého podrůčí. Potom si to však ještě rozmyslel a vytáhl s celým vojskem na odcházející Boží lid. I stalo se u Rákosového moře - Ex 14, 19-25: Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za ně a vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za ně bojuje proti Egyptu!" ... a všichni Egypťané zahynuli v moři, ale Izraelcům byla do úst vložena píseň vděčnosti, píseň Hospodinova vítězství.

Izraelci putovali pouští, řešili první těžkosti, prošli prvním bojem a ... uzavřeli smlouvu s Hospodinem. Po čase doputovali ke svaté hoře. Mojžíš a vybraní starší se přibližovali Hospodinu. Probíhal proces zasvěcování. V jedné chvíli bylo třeba, aby se Mojžíš vzdálil na horu na delší čas, pro vedení lidu však byli ustanoveni služebníci. Když se Mojžíš dlouho nevracel, nedokázali udržet pozice a podlehli tlaku lidu. Sám Áron jim ulil sochu zlatého býčka a chystal "Hospodinovu slavnost". Ovšem vydalo se to zcela jinou cestou - Ex 32,6: Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her. ... tentokrát zahynulo mnoho z Izraelců, totiž - Ex 32,26-28: Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího." Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.

Můžeme na tom příběhu uvidět dvě zprávy. Nejprve ta pro vedoucí v Božím lidu - Kdo neudrží věrnost tomu, co přijal, byť navzdory tlaku lidu, neudělá dobrou službu těm, co mu byli svěřeni. Potom ovšem můžeme také vidět, že ztráty neutrpěl Boží lid tváří tvář silnému a odhodlanému nepříteli, ale v jistém boji se svojí nevěrou v dobrém čase budování nového života. Nebojte se ponechat chvíli Boží slovo jen tak přebývat ve své mysli, nenásilně, pokojně ... chvíli rozjímat. Pokoj a milost Boží vám.

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 12. 2019 | 435 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server